Výzdoba chrámu

Ikonostas

Čas realizácie: Máj 1999

Technika: Vaječná tempera na dreve
Rozmery ikon: Ježiš Kristus 75cm x 120cm
Presvätá Bohorodička 75cm x 120cm
Sv. Mikuláš 75cm x 120cm
Sv. Alfonz 75cm x 120cm
Vyhnanie z raja 35cm x 35cm
Noemova archa 35cm x 35cm
Obetovanie Izáka 35cm x 35cm
Požehnanie Jakuba 35cm x 35cm
Sv. ev. Matúš 16cm x 16cm
Sv. ev. Marek 16cm x 16cm
Sv. ev. Lukáš 16cm x 16cm
Sv. ev. Ján 16cm x 16cm
Autor ikon: Don Camillo
Materiál: drevo- lipa, dub,
kov- mosadz
dekorácia- zlato 
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo, J. Borbély, J. Pitoňák, kovovýroba Torra
Popis: Pri riešení ikonostasu tohto chrámu sa vychádzalo z kruhového pôdoysu. Interiér dýcha rodinnou atmosférou, preto naším cieľom bolo vytvoriť ikonostas, ktorý by nebol bariérou a akousi hrádzou medzi svätyňou a loďou chrámu. Ikonostas je navrhnutý v gréckom štýle, ktorý je obsahovo striedmejší. Tvoria ho základný a spodný rad ikon. Základný rad obsahuje ikony Ježiša Krista a Matky Ustavičnej Pomoci,ktorej  je zasvätený chrám a osadená je hneď po pravej strane cárskych dverí. Ďalej je to ikona sv. Mikuláša a sv.Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov, ktorí vlastnia tento chrám.
Spodný rad tvoria ikony starého zákona: Vyhnanie z raja, Noemova archa, Obetovanie Izáka a Požehnanie Jakuba. Svojím umiestnením tesne nad podlahou chrámu dokumentujú, že dejiny spásy sa začínajú odvíjať už v starom zákone stvorením sveta. 


Cárske dvere svojím riešením taktiež napĺňajú prvotný cieľ – prestupnosť, vizuálny kontakt. Sú vytvorené v tvare rovnoramenného kríža, v centre ktorého sa nachádzajú štyria evanjelisti: sv. Matúš, sv. Marek, sv. Lukáš, sv. Ján. Sú umiestnení v štyroch symetrických políčkach, ktoré tvoria jeden veľký štvorec symbolizujúci prosforu – Baránka, ktorý sa používa vo východnom obrade počas liturgie.
Celá nosná konštrukcia ikonostasu je vyrobená z vysoko leštenej mosadze a doplnená segmentami z masívneho dreva, čiastočne pozláteného lístkovým 24 – karátovým zlatom.

 

Nástenná Freska

Čas realizácie: Apríl, Máj 1998
Lokalita: Gréckokatolícka Cirkev, Farnosť Stará Ľubovňa Chrám Matky ustavičnej pomoci

Materiál: farby Herbol
Návrh: Don Camillo
Realizoval: Don Camillo
Rozmery: Pantokrator Ø 3,6m
Presvätá Bohorodička 1,4m x 4m
Sv.Ján Krstiteľ 1,4m x 4m
Posledná večera 1,7m x 1,7m
Popis: Jediná dominantná stena svätyne tohto chrámu upútava nielen svojím tvarom, (trojvrším), no predovšetkým svojím ikonografickým stvárnením. Pred naším zrakom sa vynára pohľad na trojicu hlavných ikon: Pantokrátor, Presvätá Bohorodička a sv. Ján Krstiteľ. Tieto tri ikony tvoria tzv. Deésis, jednu z najstarších ikon vôbec. Jej pôvod treba hľadať v Alexandrii približne v polovici prvého storočia. Centrálne miesto na tejto ikone patrí stále Ježišovi Kristovi – Pantokrátorovi. On je cieľom a stredobodom všetkého, ba celého vesmíru. Symbolicky to dokumentuje pozadie na ktorom je umiestnený Pantokrátor. Tvoria ho sústredné kružnice vychádzajúce z jedného stredu, ktoré nepoznajú začiatok ani koniec, sú nekonečné. Rovnaký je aj vesmír v centre ktorého stojí večný Boh. On je Pánom, Vládcom všetkého. Dva vankúše prekrývajúce trón na ktorom sedí sú zelenej a modrej farby. To symbolizuje, že je Pánom všetkého pozemského i nebeského. Jeho spodný odev je červenej farby, čo symbolizuje Božstvo Ježiša Krista, ktorý sa z lásky k človeku stal jedným z nás. Zaodel sa ľudskou prirodzenosťou, čo vyjadruje Jeho vrchné modré rúcho. Držiac v ruke knihu prišiel ako ten, ktorý nás neustále učí a požehnáva. 

Déesis je ikonou na ktorej sa k centrálnej ikone Pantokrátora pridružujú z oboch jeho strán celé zástupy svätých oslavujúc a chváliac Boha. Priestorová obmedzenosť tohto chrámu nám umožnila realizáciu iba dvoch najpodstatnejších postáv. Po Jeho pravici má vždy miesto Presvätá Bohorodička a po ľavici sv. Ján Krstiteľ. Výnimočnosť postavenia Bohorodičky je plne zaslúžená. Ona, pravý človek – zaodetá v modrom (spodné rúcho), svojou poslušnosťou voči Božej vôli sa stala nielen Božou Matkou, ale svojou vernosťou Synovi ju Boh odmenil Božou Slávou, zaodel ju červeným plášťom (vrchné rúcho).
Obe ikony, Bohorodička i Ján Krstiteľ predstavujú široké zástupy svätých tak Starého ako i Nového Zákona. Prichádzajú ku Kristovi, čo dokumentujú ich mierne pootočené postavy aby velebili Boha, ale zároveň sa aj prihovárali za všetkých ľudí. 
Táto ikona Déesis svojím umiestnením v primeranej výške tohto chrámu núti človeka pozdvihnúť zrak k „výšinám.“ Pozýva ho, aby sa pridal k tým spomínaným zástupom svätých, ktorých centrom a cieľom sa stal Ježiš Kristus.

Pod touto ikonou sa nachádza ikona Poslednej Večere. Je jej pokračovaním. Pridružujú sa apoštoli, ktorí si zasadli spolu s Kristom k jednému stolu tak, že vytvorili pri ňom ešte jedno prázdne miesto. To je miesto pre každého jedného z nás.

 

Bohostánok

Čas realizácie: Máj 1999

Rozmery: š x d x v 50cm x 50cm x 85cm
Materiál: Mosadz, nerez 
Návrh: Don Camillo 
Realizoval: Don Camillo, P.Skriňák
Bohostánok bol navrhnutý tak, aby zohľadňoval už existujúci interiér vrátane použitých materiálov. Takmer celý je vyrobený z vysoko leštenej mosadze až na niektoré menšie časti, ktoré sú z nerezu. Podobne ako oltár aj bohostánok je štvorcového pôdorysu. Jeho spodná časť na všetkých štyroch stranách je čiastočne gravírovaná. Predná strana, ktorú tvoria dvierka bohostánku sú naviac dodekorované nadpisom: IS XS NI KA. 
Horná časť bohostánku je zakončená mohutnou kopulou s krížom na svojom vrchole. Okolo nej je početné stĺporadie s arkádami. Celá horná časť je akousi maketou chrámu, čo bol aj zámer autora.
V bohostánku je zakomponované aj večné svetlo, ktoré symbolizuje neustálu eucharistickú prítomnosť Krista.