S novým rokom prichádza zákaz účasti na verejných bohoslužbách.

Od 1. januára 2021 platí zákaz účasti na verejných bohoslužbách.

Chrámy budú opäť na určitý čas zatvorené. Vynasnažíme sa Vám ich preto sprostredkovať v on-line prenose v nedele, sviatky a stredy. S technických príčin najbližší prenos Sv. liturgie z nášho chrámu Matky ustavičnej pomoci bude v nedeľu 3.1.2021 o 10.00 hod.

– V piatok na sviatok Obrezania Pána Sv. Liturgie pre verejnosť nebudú.

– Čo sa týka Sv. spovedi, v tomto výnimočnom stave platí pravidlo, že ten, kto si nad spáchanými hriechmi vzbudí úprimnú ľútosť a predsavzatie, že sa bude hriechov chrániť a že ich vyzná pri najbližšej možnej Sv. spovedi pred kňazom, tak hriechy sú mu odpustené.

– Kto si robí deväť Prvých piatkov, tak nemožnosť vykonať si Sv. spoveď v tomto mesiaci januári mu ich neanuluje, ale nasledujúcou Sv. spoveďou vo februári pokračuje v začatom reťazci.

– Na sviatok Bohozjavenia Pána bol zvyk dávať si posvätiť príbytky. V tomto roku zvyk posvätenia príbytkov presúvame na termín bližšie nešpecifikovaný. V príhodnom čase bude táto možnosť včas avizovaná.

 

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.2020

Verejné liturgie sú povolené od pondelka 16.11.200

Kľúčová informácia sa týka obnovenej možnosti tzv. šachovnicového sedenia, ktoré sa používalo aj pri uvoľňovaní opatrení v prvej vlne. Veriaci v kostole môžu využiť lavice alebo stoličky takým spôsobom, že medzi obsadenými miestami ostane vždy jedno miesto voľné, a v každom nasledujúcom rade sa neobsadené miesto posunie o jedno do strany – tak, aby ľudia nesedeli v rade za sebou.
– Upozorňujeme, že toto uvoľňujúce pravidlo má výhradnú platnosť pre sediacich a využiť sa môže polovica existujúcej kapacity kostola. V našom prípade počet ľudí počas liturgie nesmie prekročiť 206 osôb.

 

Sv. liturgie v týždni: 6.30 a 18.00 hod.

Sv. liturgie v nedeľu: 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,11.00 a 18.00 hod. Nedeľné sv. liturgie budú polorecitované s krátkym príhovorom po Evanjeliu.

 

V sobotu je sviatok Uvedenia Bohorodičky do chrámu. Sv. liturgie budú o 6.30, 16.00 a 18.00 hod.

 

Náboženstvo

Náboženstvo pre deti pripravujúce sa na 1. Sv. spoveď sa obnovuje od budúceho týždňa (24.XI.2020, o 17.00 hod.).

 

Farské záležiti

– Farské záležitosti vybavujeme počas stránkových dní predovšetkým telefonicky (o. Ondrej: 0904 73 80 37). Nedeľa a sviatky nie sú stránkové dni.

 

Časopis Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021:

Nové číslo časopisu Slovo, Misionár a nástolné kalendáre na rok 2021 si môžete vyzdvihnúť a zakúpiť v sakristií. Cena za kalendár sú 2,-Eurá.

 

Sv. spoveď:

– Spovedáme na individuálne telefonické požiadanie a tiež je nato vyhradený čas chráme:

v týždni po Sv. liturgii oslovte slúžiaceho kňaza,

v nedeľu počas doobedňajších liturgií.

 

– Všetkých prosíme o dodržiavanie hygienických predpisov. V prípade príznakov covidu neohrozujete chod farnosti a snažte sa nekontaktovať s kňazom. Ďakujeme!!!

 

V mene komunity redemptoristov                                  o. Ondrej Pacák, CSsR (správca farnosti)

1.Piatok a novembrová spoveď pre “prvoprijímajúce” deti…

Na individuálne požiadanie rodičov detí, ktoré v tomto roku prijali 1. Svätú spoveď, budeme spovedať tento piatok, dňa 6.11.2020 pri sakristii chrámu od 16.00 do 17.00 hod. Spovedať budeme po rodinách, najprv dieťa so súrodencami, potom rodičov. Vyspovedaná skupinka sa postupne zhromaždí v chráme, kde im bude udelená spoločne Eucharistia na ruku. Spovedať budeme dvaja kňazi.

Liturgie budú opäť verejné!

Aj keď s obmedzeniami, zajtra (streda 6. máj) sa už môžeme stretnúť v Chráme Matky ustavičnej pomoci na spoločnej modlitbe. O 17.30 hodine bude tradičná novéna k Matke ustavičnej pomoci a po nej svätá liturgia. Príďte sa poďakovať Bohu, Presvätej Bohorodičke i patrónovi nášho kláštora Dominikovi Metodovi Trčkovi, za pomoc a ochranu v ťažkých časoch.
Pripomínam, že počas bohoslužieb je potrebné rešpektovať nariadenia hlavného hygienika o povinnej dezinfekcii a zachovaní minimálne dvojmetrových rozostupov.


Nasledujúce dni (od štvrtka 7. mája) budú bohoslužby v našom chráme ako to bolo zvykom, teda ráno o 6.30 hodine (cirkevnoslovanská liturgia) a večer o 18.00 hodine (slovenská liturgia).


Tešíme sa na Vašu účasť a spoločnú modlitbu.

Pozývame prváčikov na posvätenie školských tašiek

Prázdniny pomaličky dobiehajú konca a školský rok sa neúprosne blíži. Aby sme do Nového školského roka vykročili s Božím požehnaním, tak v pondelok, 2. septembra, ráno o 7.30 hod., pozývame všetky deti a mládež na sv. liturgiu s osobitným požehnaním o Božiu pomoc a ochranu. Veľmi radi uvítame na tejto „novoročnej“ sv.liturgií aj rodičov a starých rodičov. Nechceme zabudnúť ani na našich nových „prváčikov“. Pre nich organizujeme v nedeľu, 1. septembra, na liturgií o 11.00 hod. posviacku nových školských tašiek. Takže drahé deti nezabudnite si ich na budúcy týždeň priniesť do chrámu na detskú sv. liturgiu! V tú istú nedeľu organizujeme pri kláštore pre deti po obede o 14.00 hod. „rozlúčku s prázdninami“. Pod touto rozlúčkou máme na mysli menšiu „opekačku a športové popoludnie“.