Biskup Marián Andrej Pacák na návšteve v našom chráme

Opäť k nám prišla vzácna návšteva. Vo štvrtok, 7. septembra nás poctil svojou prítomnosťou novovysvetený biskup v Kanade a dlhoročný kňaz našej farnosti, otec Marián Andrej Pacák. Za účasti skutočne hojného počtu veriacich našej farnosti u nás odslúžil jednu zo svojich prvých liturgií po svojej vysviacke.

Vďaka veľkému počtu zúčastnených bolo hlavne po liturgii v chráme veľmi rušno. Otec Marián sa stretol osobne s veriacimi, o spoločné spomienky a fotky nebola núdza. Ako sa sám vyjadril, tešil sa z návratu „domov.“ Niet sa čomu diviť, strávil u nás spolu 10 rokov.

Odpust blahoslaveného Metoda

V nedeľu 18.3. sa v našej farnosti uskutočnila odpustová slávnosť blahoslaveného Metoda. V rámci neho sme privítali v našom chráme arcibiskupa a metropolitu ThDr. Jána Babjaka, SJ, PhD. Za účasti hojného počtu veriacich sa konala slávnostná liturgia, na ktorej bola vykonaná posviacka nových lavíc na chóre.

Liturgiu doprevádzali svojim spevom členovia Zboru Blahoslaveného Metoda, ktorí ešte viac podčiarkli  neopakovateľnú atmosféru.

Týmto zároveň chceme vyjadriť poďakovanie všetkým zúčastneným veriacim, organizačnému štábu i členom Zboru Blahoslaveného Metoda za ich prítomnosť na celej slávnostnej liturgii a tešíme sa na ďalšie podobné stretnutia.

Nové lavice na chóre

 

 

 

Na prelome rokov 2017/2018 sa náš chrám dočkal vylepšenia v podobe nových lavíc na chóre. Celkovo 47 nových lavíc s čalúnením dodala do nášho chrámu firma Holzdesign z Kežmarku. Projekt bol realizovaný v dvoch etapách; prvá prebehla ešte v roku 2017 počas vianočných sviatkov, druhá prišla na rad v priebehu januára v novom roku. Celková investícia dosiahla výšku 8 tisíc EUR. Prvá splátka sumy je už uhradená, druhá časť bude uhradená postupne v priebehu roka.

 

 

 

 

 

Decembrové chvály s hosťom

Pravidelné mesačné chvály nás neobídu ani vo vianočnom období. Dva dni pred koncom roka 2017, teda 29. decembra, sa opäť priestory chrámu zaplnia melódiami a chválospevmi, prosbami či poďakovaniami za uplynulý rok 2017. Predchádzať im však bude liturgia, ktorej hosťom bude bývalý kňaz našej farnosti, o. Miroslav Bujdoš. Témou bude Srdce človeka. Nenechajte si újsť zaujímavé rozprávanie a prídte sa rozlúčiť s končiacim sa rokom 2017 aj vy! Začíname o 17.30 liturgiou, po ktorej budú nasledovať samotné chvály a po nich malé Agapé v priestoroch KPC. Všetci ste srdečne vítaní!

Vianočná Akadémia 2017

Po dlhšej odmlke sa znova do nášho chrámu vracia tradícia Vianočnej Akadémie. Tak ako po iné roky, i tentoraz si mládež zo Spoločenstva On pre Vás pripravili scénky i piesne, ktoré potešia malých i veľkých a navodia do sŕdc vianočnú náladu a priblízia podstatu Vianoc každému účastníkovi. Podujatie sa koná 25.12.2017 o 17.00 v Chráme. Pozvaní sú všetci členovia farnosti aj ich rodiny a priatelia. Prajeme Vám príjemný umelecký zážitok.

Pastiersky list Konferencie biskupov slovenska o katolíckej identite

Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Filipovku o katolíckej identite

Drahí bratia a sestry!

Obdobie pred sviatkom Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, Filipovku, každoročne prežívame ako obdobie duchovnej prípravy. Hlboký duchovný rozmer tohto obdobia naznačuje aj Markovo evanjelium, v ktorom Pán Ježiš vyzýva svojich učeníkov k bdelosti. Hovorí im, že majú bdieť, lebo nevedia, kedy sa pán domu vráti. Božia výzva k bdelosti je výzvou k nášmu obráteniu. Je apelom na svedomie, aby sme sa v každom okamihu života usilovali žiť podľa evanjelia, a nie podľa sveta. Naše duchovné obrátenie je spojené s radostným očakávaním dobrého Pána. V Prvom liste Korinťanom apoštol Pavol pripomína, čo má Boh pripravené pre tých, ktorí ho nasledujú: budú obohatení milosťou poznania Pána; a tiež dostanú silu vytrvať bez úhony až do konca (porov. 1 Kor 1, 5 – 8).

Ak vo svojom srdci prehlbujeme túžbu po Božom živote, aj náš každodenný život bude stále viac preniknutý vierou. Ak sa otvoríme Božiemu pôsobeniu, dobrý Pán nás bude premieňať, aby sme prinášali hojné ovocie. Takáto premena nemusí byť hneď každému zjavná. Tento proces sa podobá malému semienku, ktoré v tichosti klíči a rastie, a nakoniec je z neho mohutný strom s mnohými plodmi. Takýmto spôsobom vo svojom živote prehlbujeme katolícku – gréckokatolícku identitu. Keď o nej chceme uvažovať, uvedomujeme si, že jej hĺbka sa nemeria len vonkajšími úkonmi, hoci sú prirodzené a veľmi dôležité, ale najmä mierou nášho vnútorného spojenia s Kristom. Na druhej strane vzťah s Kristom sa vždy má prejavovať navonok. Nebol by pravý, ak by sme vonkajšie náboženské prejavy odmietali.

Spoločnosť má určité predstavy, ako sa má katolík správať, čo ho charakterizuje a ako sa v nej angažuje. Tento obraz vychádza z ľudskej skúsenosti, niekedy môže byť nepravdivý a deformovaný, často je ovplyvnený dejinami. Sme katolíkmi, sme hrdí na svoju katolícku vieru a Gréckokatolícku cirkev. To neznamená, že by sme si neboli vedomí mnohých ľudských slabostí, ktoré život Cirkvi v dejinách sprevádzali. Rovnako naša hrdosť neznamená, že by sme chceli znevažovať ľudí iného presvedčenia. My sme však vo viere hlboko presvedčení, že v našej cirkvi sa stáva najlepšie viditeľné práve to spoločenstvo, ktoré založil sám Kristus, keď poveril apoštolov, aby šli, hlásali evanjelium, učili národy a krstili ich v mene Otca i Syna, i Svätého Ducha.

Naša cirkev je naším domovom. Je to miesto, kam sa môžeme kedykoľvek vrátiť ako deti k rodičom. V našich chrámoch nachádzame v Eucharistii živého Krista, ktorý apoštolom sľúbil, že zostane s nimi až do skončenia sveta. Vo sviatostiach nachádzame veľkú duchovnú posilu pre náš každodenný život, aby sme zostali verní nášmu Majstrovi a mali dostatok síl prekonávať prekážky, ktoré pred nás kladie každodenný život. Čím viac prežívame svoje spoločenstvo s Pánom, tým viac naša viera preniká náš život. Čím pravidelnejšie pristupujeme k sviatosti zmierenia a konáme pokánie, tým skôr dokážeme vo svojom svedomí správne rozlíšiť dobro od zla.

Drahí bratia a sestry! Osobný vzťah k Bohu je základom našej ľudskej a katolíckej identity. Medzi duchovným životom a vonkajšími náboženskými prejavmi jestvuje úzky súvis. Pre katolíka je samozrejmosťou v nedele a prikázané sviatky navštevovať bohoslužby či pristupovať k sviatosti zmierenia. Ak by sme sa týchto zbožných úkonov vzdávali alebo ich pravidelne vynechávali, vážne by sme sa mali pýtať samých seba, ako prežívame a rozvíjame svoju vieru a nakoľko nám na nej záleží. Otázka náboženskej praxe je zvlášť naliehavá v prípade výchovy detí a mládeže. Milí rodičia, chceme sa vám poďakovať za náboženskú výchovu, ktorú odovzdávate svojim deťom. Rovnako vás chceme povzbudiť, aby ste s otvoreným srdcom venovali vo svojich rodinách priestor modlitbe a prichádzali spoločne na bohoslužby. Vás, chlapci a dievčatá, milá mládež, chceme pozvať a povzbudiť k odvahe budovať svoj život s Kristom. Majte dobrú vôľu a odvahu na modlitbu, prijímanie sviatostí a duchovný život.

Katolícka cirkev je vaším domovom, vždy tu budete vítaní. Jedného dňa to budete vy, kto bude v rodine odovzdávať posolstvo evanjelia ďalším generáciám.

Katolícka identita sa prejavuje aj v spoločenskom živote. Žijeme v dobe, v ktorej musíme zápasiť o hodnoty, ktoré sa celé stáročia zdali samozrejmé. Naša krajina je dodnes poznačená ťažkým balvanom potratového zákona, ktorý spôsobil nesmierne množstvo utrpenia a duchovných škôd aj medzi veriacimi. Rovnako zápasíme o zachovanie manželstva ako zväzku muža a ženy. Manželstvo muža a ženy, z ktorého vzniká rodina, má svoju výnimočnosť. Žiaden iný vzťah mu nemožno postaviť na roveň. Tu však nejde iba o právo. Je dôležité, aby sme my sami svojimi rozhodnutiami dokazovali, že to chápeme rovnako. Mnoho mladých žije spolu bez sobáša. Jedným zo znakov našej identity by mala byť odvaha robiť rozhodnutia, neutekať pred zodpovednosťou. Rodinné vzťahy nie sú na prenájmom, s možnosťou vrátenia či výmeny. Keď ľudia majú strach zo záväzkov, práve veriaci by mali vedieť povedať: „Som tu pre teba: sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu, manželskú poslušnosť a že ťa neopustím až do smrti!“ Nepodľahnime malomyseľnosti: nestavajme budúcnosť na piesku, na spolužitiach „na skúšku“. Prejavme odvahu stavať s vierou − na skale sviatosti, o ktorú sa dá oprieť, keď ľudská krehkosť nevládze.

Ak sa pýtame, čo protirečí katolíckej identite, na prvom mieste je to zanedbanie nášho vzťahu s Ježišom Kristom a nemravný život. Ak sa na jednej strane zúčastňujeme na bohoslužbách, ale zároveň vieme, že ako ľudia sme v niektorej oblasti vážne zlyhali, mali by sme nastúpiť na cestu možnej nápravy a konať pokánie. Nemôžeme sa zmieriť s tým, že svojím spôsobom života vydávame zlé svedectvo o spoločenstve viery, do ktorého sa hlásime. V rovnakom duchu túto pravdu pripomína aj sv. Pavol v Prvom liste Korinťanom. Ak trpí alebo, naopak, je vychvaľovaný jeden úd, spolu s ním trpia alebo sa radujú všetky údy. Katolíckej identite protirečí liberalizmus, ktorý relativizuje základné ľudské a prirodzené hodnoty. My katolíci nemôžeme súhlasiť s eutanáziou, údajnou možnosťou voľby pri tehotenstve, srodovou ideológiou alebo so zmenou pojmu manželstva. S katolíckou identitou nie je v súlade ani taká forma vlastenectva, ktorá kladie národ nad akékoľvek iné hodnoty. Sme si vedomí, že spolužitie ľudí rôznych národov, rás a jazykov nie je jednoduché. Všetci sme však stvorení na Boží obraz, za každého človeka zomrel Kristus na kríži. Vžiadnom prípade nesmieme urážať, znevažovať alebo fyzicky útočiť na ľudí pre ich farbu pleti, národnosť alebo náboženstvo. Rasizmus a antisemitizmus nemajú s katolíckou vierou nič spoločné.

My katolíci, či už ako voliči, alebo verejní predstavitelia by sme sa mali vo verejnom živote správať tak, aby boli naše postoje v súlade s našou vierou, nikdy nie proti nej. Z toho vyplýva, že by sme v žiadnych voľbách nemali podporovať takých kandidátov, ktorých postoje sú v zásadných otázkach s našou vierou v rozpore.

Drahí bratia a sestry! Pán Ježiš nás v evanjeliu vyzýva k bdelosti. Je to jeho žiadosť o oživenie nášho duchovného života a uvedomenie si jeho zmyslu. Sme pozvaní k hlbšiemu a radostnejšiemu spoločenstvu s Pánom. Čím viac budeme naozaj duchovne žiť, tým autentickejšie budú aj naše vonkajšie prejavy: katolícka viera sa dôslednejšie prejaví aj v rodine, zamestnaní, škole i vo verejnom živote. Ďakujeme vám za vaše úsilie zostať Bohu verní na každom mieste, kam vás postavil. Vážime si, že aj v rozličných ťažkostiach, ktoré denne prekonávate, hľadáte prameň posily v modlitbe, Božom slove a Eucharistii. V tomto období Filipovky vám a vašim blízkym na príhovor Presvätej Bohorodičky vyprosujeme hojnosť Božích darov, aby ste potom mohli prežiť milostiplné a pokojné sviatky Narodenia nášho Pána Ježiša Krista, ktoré nech sú predzvesťou našej blaženej večnosti.

Zo srdca vás žehnajú

biskupi Slovenska

Koncert chlapčenského speváckeho zboru Bonifantes

Vo štvrtok, 19. Októbra sa v našom chráme opäť odohrala výnimočná udalosť. Svojou návštevou ho poctil český chlapčenský spevácky zbor Bonifantes. Koncert sa konal v rámci Dní českej kultúry v spolupráci s Ľubovnianskou knižnicou a Českým spolkom v Starej Ľubovni.

 

Vo štvrtok dopoludnia o 10.30 sa náš chrám premenil na koncertnú sieň. Za účasti publika, ktoré tvorili žiaci druhého stupňa ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Mikuláša v našom meste, sa miestom konania niesli diela zborového spevu i opery od autorov ako Antonin Dvořák (Biblické písně), Maurice Duruflé (Ubi caritas et amor), John Rutter (Gloria I.), Gabriel Fauré (Requiem: Introitus et Kyrie). Nemohla chýbať ani bezpochyby najznámejšia ária Franza Biebla Ave Maria. Zbor zaspieval aj niekoľko vlastných skladieb od jeho zakladajúceho člena a súčasného umeleckého riaditeľa Jana Míška. Vďačné publikum ich zakaždým odmenilo obrovským a nadšeným potleskom a na záver nemohla chýbať ani standing ovation.

 

Bonifantes je veľmi činorodým telesom, koncertovanie je jeho hlavnou náplňou. Ročne absolvuje okolo 100 koncertov nielen v strednej Európe, ale po celom svete. Venuje sa tiež opere, v operných predstaveniach Tosca a Carmen chlapci vystupovali po boku slávnych sólistov ako Mara Zampieri (La Scala), Anda Luisa Bogza alebo Peter Dvorský. Zbor sa s veľkým úspechom zúčastňuje rôznych prestížnych medzinárodných súťaží a festivalov.

 

 

 

Dôležitý oznam – Výmena okien v chráme

V týchto dňoch v našom chráme prebiehajú práce na lešení spojené s výmenou okien v kupolovej časti chrámu. Radi by sme preto upozornili veriacich, že liturgie sa počas tejto doby budú konať v priestoroch KPC (dolu pod chrámom).

Liturgie sa budú konať štandardne podľa rozpisu bohoslužieb a ich časy sa nemenia. Ukončenie prác je plánované na stredu 18. 10.2017. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

 

Všetkým veriacim ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť